Obec Jivina

180929 - oslavy výročí 650 let obce

180929 - oslavy výročí 650 let obce

V sobotu 29.9.2018 uspořádal Obecní úřad Jivina, v čele se starostou obce Ing. Václavem Ungrem, oslavy výročí 650 let od první dochované písemné zmínky o obci a 100 let od založení Československé republiky.

Kdy obec vznikla, není přesně známo, ale v písemných pramenech je uvedeno, že bývala zvláštním statkem, jehož prvotní držitelé jsou neznámí. Na počátku XIV. století byla obec Jivina majetkem pánů z Hasenburka na Valdece. V roce 1368 daroval p. Zbyněk Zajíc půl vsi Jiviny klášteru Svaté Dobrotivé. Tento rok je také první dochovanou písemnou zmínkou o naší obci. Druhou část vlastnil Kryštof z Gutensteina, který když potřeboval peníze, zastavil v roce 1490 část obce, včetně obyvatelstva, p. Kunatovi Pešíkovi z Komárova. Později byla Jivina od Pešíků vyplacena Janem mladším z Valdštejna a tato část byla připojena k Točníku, s nímž byla v r. 1537 prodána Ferdinandem I. panu Janu st. z Lobkovic ze Zbiroha. Rod Lobkoviců získal i klášter Svaté Dobrotivé a s ním tedy i druhou část Jiviny. Od té doby, až do roku 1848, celá ves patřila ke zbirožskému panství.

Lidově se naše obec nazývala Ivina. Toto jméno je odvozeno od bohatého porostu vrby jívy, jívové porostliny, která se v naší obci dle historických pramenů nacházela ve velmi hojné míře. Z Iviny vznikl časem současný název obce Jivina.

Oslavy byly zahájeny v 13:30 hod. v horní části obce moderátorem akce, panem Karlem Vydrou, který po přivítání přítomných a představení kapely Cheznovanka požádal starostu obce o úvodní slovo.

Po krátkém projevu starosty již oslavy běžely dle předem stanoveného programu, a to odhalením pamětní desky památného stromu lípy srdčité, která byla zasazena v roce 1947, po ukončení 2. světové války, na tzv. trávníku „pod Humlů“. Nynější zastupitelé se rozhodli tento strom prohlásit za památný, z důvodu toho, že je zakázáno jej poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jednalo o významnou událost, proto jsme požádali našeho občana, pana Františka Šmída, aby ve spolupráci s místním rodákem, panem Doc. RNDr. Josefem Jelenem, provedli slavnostní odhalení pamětní desky.

Po tomto slavnostním aktu ale „povinnost“ výše uvedených občanů neskončila. Na stejném místě bylo připraveno i odhalení nové mapy kopců, kde je na volné ploše nad vlastní mapou umístěna i historie vzniku obce, různorodé fotografie a další zajímavé informace.

Poté následovalo seřazení zástupců obce nesoucích smuteční věnec, zástupců SDH Jivina s vlajkou ČR, slavnostní vlajkou SDH, kapely a ostatních občanů do pochodové formace, jež za doprovodu Cheznovanky vykročila směrem k pomníku padlých, který je umístěn nad zvoničkou, ve spodní části obce.

Vlastní akt uctění památky padlých během obou světových válek byl zahájen položením smutečního věnce k památníku. Zde starosta obce seznámil přítomné se jmény deseti padlých hrdinů z 1. světové války, a také s panem Jaroslavem Králem, který byl popraven v roce 1945 z důvodu odhalení partyzánského krytu v Újezdě. V roce 1947 mu byl prezidentem republiky udělen „in memoriam“ Československý válečný kříž. Minutou ticha bylo zakončeno uctění památky těchto hrdinů, kteří bojovali za naši svobodu a vzdání holdu jejich památce.

V 15 hod. následovalo vysvěcení naší zvoničky, jediné stavby v obci odkazující na křesťanství. Zvonička je postavena z kamene, vnitřní klenba je z pálených cihel. Konstrukce střechy a zvonice je dřevěná. Střecha byla původně šindelová a na konci 30. let 20. století byla při opravě zvoničky pokryta pozinkovaným plechem. Od roku 1942 není na zvonici zvon, který musel být odevzdán za 2. světové války pro účely vyzbrojování německé armády. Zvonička byla v minulosti několikrát opravena. Poslední rekonstrukce proběhla v tomto roce, před konáním vlastních oslav. Vysvěcení kapličky provedl pan Mgr. Stefan Wojdyla z farnosti v Praskolesích, který svým vlídným a přátelským vystupováním zaujal většinu přítomných návštěvníků oslav. 

Od 15.30 hod. bylo připraveno vystoupení pěveckého sboru ze ZŠ T. G. Masaryka Komárov. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Evě Pelánové a paní Pavlíně Jánské za to, že i přes začátek školního roku dokázaly s dětmi nastudovat krásné kulturní vystoupení, které zpestřilo program oslav.

Dle harmonogramu oslav, po vystoupení dětí, přišlo na řadu vysazení nového stromu na náves obce, poblíž rybníčka. Jak je již v našich končinách zvykem, jednalo se o lípu srdčitou, český národní strom. Lípu zasadili zástupci obce společně s návštěvníkem oslav, zahradním mistrem, panem Miroslavem Márynkou.

Po slavnostním zasazení lípy moderátor akce, p. Karel Vydra, požádal Cheznovanku o zahájení koncertu, který byl ukončen až v podvečerních hodinách.

Během konání oslav probíhal doprovodný program, kterým byla výstava historických fotografií v sále hostince „ U Baslů“ s možností zakoupení upomínkových předmětů obce (Almanach o historii obce, nástěnný kalendář, letecké snímky, hrnečky, pohlednice, aj.).

Sbor dobrovolných hasičů Jivina připravil pro návštěvníky expozici své hasičské techniky (ruční čtyřkolovou stříkačku z roku 1908, zásahové vozidlo ARO M461, vozidlo AVIA Furgon a ostatní vybavení naší jednotky).

 Pro dětské návštěvníky oslav byly od Mikroregionu Hořovicko zapůjčeny dva nafukovací skákací hrady a paní Hanka Šmídová z Komárova zajistila malování na obličej, tetování a tvořivou dílničku. Pro občerstvení návštěvníků byla k dispozici nabídka v hostinci „U Baslů“ a mobilní stánek pana Čvančary a pana Káry.

      Závěrem můžeme říci, že se slavnostní odpoledne velmi vydařilo. Naše obavy ze špatného počasí se naštěstí nevyplnily, celým odpolednem nás provázelo krásné podzimní slunné počasí.

 Ing. Václav Ungr
starosta obce

 

Dnes je: 16.07.2019

Svátek má: Luboš

Rozpočtové opatření č. 4/2019
více
Závěrečný účet obce Jivina za rok 2018
více
Schválený závěrečný účet DSO DO za rok 2018
více
Zápis ze ZZ č.3/2019
více
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2018
více
Oddlužení od 1.6.2019
více
MZE - Opatření veřejné povahy
více